Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Azbest

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895).


Rozporządzenie nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek dokonania przeglądu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz sporządzenia „oceny stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z PDFzałącznik 1.  Jeden egzemplarz oceny należało złożyć do terenowego organu nadzoru architektoniczno – budowlanego w terminie do 31 marca 1999 r., co miało na celu dokonanie inwentaryzacji wyrobów wymagających usunięcia w określonym przedziale czasowym.


2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
Z rozporządzenia wynikają następujące obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest:
· Dokonanie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury;
· Przeprowadzenie inwentaryzacji w terminie 6 miesięcy od dnia wejście w życie rozporządzenia tj. do dnia 15 maja 2004 r.;
· Przygotowanie wyniku inwentaryzacji według wzoru zawartego w
PDFzałącznik 2 i PDFzałącznik 3 do rozporządzenia, w dwóch egzemplarzach
- przekazanie jednego egzemplarza Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone właściwemu organowi ochrony środowiska
· Przechowywanie drugiego egzemplarza wymienionych Informacji.... przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia drugiej Informacji...
· Corocznej aktualizacji Informacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku
· Obowiązek oznakowania instalacji, urządzeń lub pomieszczeń zawierających azbest lub wyroby go zawierające, dla właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, w terminie do 6 miesięcy od dnia wejście w życie rozporządzenia, zgodnie ze wzorem podanym w
PDFzałącznik 1.


Pouczenie
Roboty polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest (eternit, czyli płyty faliste azbestowo-cementowe, rury azbestowo-cementowe, itp.) powinny być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających zezwolenia na prowadzenie takiego rodzaju prac, wydane przez starostę.
Na wykonawcy tych prac ciążą obowiązki związane z właściwym postępowanie z odpadami – ich usuwanie i prowadzenie ewidencji odpadów. Obowiązki te wynikają z ustawy z 14 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Wszystkie prace rozbiórkowe związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Szkodliwość azbestu i wyrobów zawierających azbest - zasady prowadzenia bezpiecznych robót remontowo – budowlanych

 Wśród wielu minerałów o pokroju włóknistym, mogących stanowić niewątpliwe zagrożenie dla zdrowia, 6 z nich posiada skłonność do tworzenia długich włókien, o elastyczności umożliwiającej ich tkanie. Minerały te objęto ogólną nazwą „ minerałów azbestowych”. Trzy z nich powszechnie stosowano w handlu:
- krokidolit - „ azbest niebieski” należący do grupy amfiboli, najbardziej szkodliwy, rakotwórczy i mutagenny - najwcześniej wycofany z użytkowania w latach 80 - tych,
- amosyt - „azbest brązowy”, należący do grupy amfiboli, o szkodliwości pośredniej między krokidolitem i chryzotylem, nie spotykany w wyrobach produkcji polskiej, stosowany w wyrobach europy zachodniej, często w formie tynków i natrysków ogniochronnych,
- chryzotyl - „azbest biały” - przedstawiciel grupy serpentynu, - najczęściej z azbestów stosowany w produkcji wyrobów azbestowo - cementowych oraz popularnych wyrobów tkanych i przędz termoizolacyjnych.
Wszystkie rodzaje azbestu umieszczone są na liście czynników rakotwórczych, stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 11.09.1996r Dz. U. Nr 121, Poz. 571. „w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Dla uniknięcia groźby chorób, organizm nie powinien być eksponowany na powietrze „znacznie” zanieczyszczone tymi pyłami. Ekspozycja nieznaczna, przypadkowa wydaje się nieunikniona, tak z uwagi na rozpowszechnienie wyrobów azbestowych, do niedawna w powszechnym będących użyciu, jak z powodu konsekwencji tego rozpowszechnienia - stałej obecności zmiennych, na ogół niewielkich poziomów pyłów azbestu, występujących w powietrzu atmosferycznym w sposób naturalny. Zanieczyszczenia te w obszarach zindustrializowanych występują na nieco wyższych poziomach. (4). Przyjęto, że szkodliwe dla zdrowia pyły azbestu, mieszczą się w klasie włókien o określonych wymiarach - są to tzw. włókna respirabilne, charakteryzujące się parametrami: dł.> 5 mm, średnica mniejsza niż 3 mm oraz o stosunek dł.: średnicy większy niż 3:1. Są one nieusuwalne z organizmu, głęboko penetrują aparat oddechowy i mogą powodować trwałe w nim szkody, w tym: zwłóknienie płuc - azbestozę, choroby nowotworowe jak rak oskrzela i międzybłoniak. Podatność albo odporność na wspomniane choroby zależy od wielu trudnych do weryfikacji czynników m. in. czasu i poziomów narażenia, współudziału innych kancerogenów w środowisku pracy i poza nim, odporności osobniczej, genetycznych obciążeń chorobami nowotworowymi itp. Zdrowotnych efektów narażenia, zwłaszcza na niskie poziomy ekspozycji nie można oddzielić od efektów narażenia na dym tytoniowy. Palenie papierosów, jako znaczący czynnik ryzyka nowotworów układu oddechowego „ maskuje ” efekty narażenia na niskie poziomy pyłu azbestowego, jakie spotykane są np. w środowisku komunalnym. Nie ustala się zatem progowej dawki zanieczyszczeń powietrza pyłami azbestu, której przyjęcie przez organizm jest obojętne dla zdrowia, lub poniżej której nie wystąpią nowotwory. Takie jest stanowisko ekspertów W.H.O. Oznacza to w praktyce, że każda dawka czynnika szkodliwego powinna być w miarę możliwości eliminowana z otoczenia człowieka, choć jej obecność nie musi spowodować efektów zdrowotnych. Konsekwencją praktyczną zatem dla osób zawodowo związanych z kontaktem z wyrobami azbestowymi jest potrzeba ochrony układu oddechowego przed pyłem azbestowym, zawsze kiedy pył taki pojawić się może w powietrzu - w zasadzie bez względu na spodziewany jego poziom. Przystępując do jakichkolwiek prac z azbestem, pracownicy zawsze narażeni będą lub mogą być na „ponad przeciętną" wielkość szkodliwych pyłów. Powinni oni zawsze być wyposażeni w maskę przeciw pyłową z filtrem klasy P - 3 dla ochrony układu oddechowego.
Istotne znaczenie dla wielkości poziomów zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu, jakie powstają podczas prac demontażowych, ma zasada obniżania emisji pylenia wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i tak jak to możliwe: przez nawilżanie wyrobu przed oraz w trakcie demontażu, zaniechanie w miarę możności obróbki i destrukcji mechanicznej demontowanego wyrobu, nie posługiwanie się narzędziami napędzanymi elektrycznie ( jak piły, wiertarki, wyzwalającymi znaczną emisję, ale narzędziami ręcznymi - najlepiej wolnoobrotowych o specjalnie wyprofilowanych ostrzach, zaopatrzonych w odsysanie pyłu i przeznaczonych dla obróbki wyrobów azbestowych ). Podczas prac wymagana jest staranność i dokładność wszelkich czynności, wykonywanie ich według z góry przygotowanego, logicznego planu.


Pracom rozbiórkowym, zwłaszcza przy demontażu elewacji i pokryć dachowych z płyt azbestowo - cementowych sprzyjać może pogoda. Podczas rozbiórki dachów w okresach deszczowych lub opadów śniegu, mimo nie odczyszczenia demontowanej powierzchni płyt azbestowo cementowych, wielkość chwilowych zanieczyszczeń powietrza, zarejestrowana w ramach badania zagrożeń na stanowiskach pracy, nie przekraczała maksymalnie kilkuset wł/m3 powietrza. Prace demontażu elewacyjnych płyt azbestowo - cementowych, prowadzone z zachowaniem zasad BHP oraz właściwej technologii - „na mokro" jednak realizowane już w okresach letnich, przy wysokiej temperaturze i nasłonecznieniu - podczas badań zapylenia na stanowiskach pracy, dawały wynik ok. 1000 wł/m3 max 3 - 4 tyś. wł/m3. Ten sam typ prac wykonywanych w niewłaściwy sposób w okresie suchej, letniej pogody powodował maksymalny poziom zanieczyszczenia ( na stanowisku pracy) 80 000 wł/ m3. Prace demontażowe płyt azbestowo - cementowych, prowadzone z zachowaniem właściwej technologii minimalizacji pylenia, ale dokonywane wewnątrz małych pomieszczeń (odspajanie płyt płaskich azbestowo - cementowych, zastosowanych w ściankach działowych) maksymalnie dawały wynik 5000 - 20000 wł/m3.


Z powyższych informacji wynika, że często spotykana na wsi praktyka samodzielnego wykonywania przez właścicieli obiektów „ sposobem gospodarczym” demontażu lub zabezpieczeń azbestowo - cementowych pokryć dachowych czy elewacji jest niedopuszczalna. Opisywane roboty wykonywać mogą wyłącznie specjalistyczne firmy. 

Wersja XML