Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fn-P/05 - Podatek rolny - osoby fizyczne

KARTA USŁUGI

Fn-P/05

Podatek rolny - osoby fizyczne

Podstawa prawna

Stawki podatkowe

Stawki na rok 2016

- dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) – 95,00 zł/ha przel.
- dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha)- 190,00 zł /ha

Stawki na rok 2017

- dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 100,00 zł/ha przel.
- dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 200,00 zł/ha

Stawki na rok 2018

- dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 105,00 zł/ha przel.
- dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 210,00 zł/ha

Stawki na rok 2019

- dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 110,00 zł/ha przel.
- dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 220,00 zł/ha

Stawki na rok 2020

- dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 125,00 zł/ha przel.
- dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 250,00 zł/ha

Stawki na rok 2021

- dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 135,00 zł/ha przel.
- dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 270,00 zł/ha

Wymagane dokumenty (do pobrania na dole strony)

Informacja podatkowa (prawidłowo wypełniony i podpisany przez podatnika formularz podatkowy z ewentualnymi załącznikami).

Pełnomocnictwo (w przypadku jego udzielenia przez podatnika innej osobie) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej gdy jest wymagana. Rodzaje formularzy pełnomocnictw określone przez Ministra Finansów:

Opłaty

Złożenie informacji podatkowej z załącznikami - bez opłat.
Złożenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wpisu lub kopii - 17 zł (gdy nie jest zwolnione lub nie podlega opłacie skarbowej).

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Podatków i Opłat
pokój nr A-17
nr tel. 77 40 64 423, 77 40 64 432, 77 40 64 443
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Termin załatwienia sprawy

Na podstawie złożonej informacji organ podatkowy wydaje decyzję z naliczeniem podatku w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic.

Uwagi i informacje dodatkowe

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiana właściciela, zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania) podatnik jest zobowiązany zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Przy składaniu w/w informacji (w zależności od okoliczności uzasadniających zmianę) do wglądu należy przedłożyć następujące dokumenty:

Osoby fizyczne wpłacają ustalony w decyzji podatek:
- na rachunek bankowy organu podatkowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice o nr: 44 88831015 2002 0010 5910 0001
lub
- u wyznaczonego dla sołectwa inkasenta (dotyczy podatników z terenu sołectw).

UWAGA: zgodnie z art. 61 §1 §1b i §3 ustawy Ordynacja podatkowa - zapłata podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów (za wyjątkiem mikroprzedsiębiorców) następuje w formie polecenia przelewu.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do trwania obowiązku podatkowego lub w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny w terminie pierwszej raty.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach (PDFszczegółowe informacje RODO).

Formularze wniosków i druki do pobrania

Stosowane do zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r. wg rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 30 maja 2019 r.

Stosowane począwszy od 2016 r. do 30.06.2019 r.

- PDFPPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
- PDFPPS-1 pełnomocnictwo szczególne
- PDFUPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
- PDFOPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
- PDFOPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
- PDFOPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

PDFWniosek o zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Opracowała: Kierownik Referatu Podatków i Opłat - Dorota Sulik; 08.12.2020 r.

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska; 09.12.2020 r.

Wersja XML