Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021-06-01 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wszczęcia postępowania dla decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – przyłącze SN dla zasilania zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Janusz

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)  oraz art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 735)  

Burmistrz Zdzieszowic zawiadamia,

że na wniosek EHN S.A, z siedzibą ul. Jaskółek 12, 43-215 Studzienice, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Komar, PAD RES Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – przyłącze SN dla zasilania zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Januszkowice” , obręb Januszkowice działki nr 1046, 1130/2, 1049.

W związku z powyższym informuje, że właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości usytuowanych w bezpośredniej bliskości planowanej inwestycji mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta w Zdzieszowicach, w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
 

PDFW sprawie wszczęcia postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – przyłącze SN dla zasilania zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Januszkowice” , obręb Januszkowice działki nr 1046, 1130/2, 1049.

 

Na podstawie art. 4, ust. 2, pkt. 1 i art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.),

Burmistrz Zdzieszowic zawiadamia

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej – przyłącze SN dla zasilania zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Januszkowice” , obręb Januszkowice działki nr 1046, 1130/2, 1049.

Wobec powyższego informuje się, że w terminie do dnia 8 lipca 2021 r zainteresowane strony mogą zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. B. Chrobrego 34 (pok. B-207) z aktami sprawy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o posiadane dokumenty.

PDFObwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej – przyłącze SN dla zasilania zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Januszkowice” , obręb Januszkowice działki nr 1046, 1130/2, 1049

DECYJZA

PDFDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na.pdf

Na podstawie art. 4, ust. 2, pkt. 1 i art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.),

Burmistrz Zdzieszowic zawiadamia

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej – przyłącze SN dla zasilania zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Januszkowice” , obręb Januszkowice działki nr 1046, 1130/2, 1049.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, ul. B. Chrobrego 34  i na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Obwieszczenie ważne jest 14 dni od daty umieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP t. j. od dnia 09.07.2021 r.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na.pdf

 

 

 

 

Wersja XML