Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021-04-16 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Żyrowa

Zdzieszowice, dn. 16 kwietnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Zdzieszowic
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Żyrowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach: Nr XVIII/161/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Żyrowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Żyrowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 26 kwietnia do 17 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w godzinach pracy urzędu oraz udostępnionego na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w w/w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 12 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach (sala narad BI 12) o godz. 13.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Zdzieszowic, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres um@zdzieszowice.pl lub azimerman@zdzieszowice.pl. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2021 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia do 1 czerwca 2021 r.: na piśmie, lub drogą elektroniczną opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko-mpzp2020” na adres: azimerman@zdzieszowice.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, w sekretariacie w godzinach otwarcia Urzędu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zdzieszowic.

Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 8a ust.l ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1789) informuję, że

 • W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Zdzieszowic, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Żyrowa przysługuje Pani/Panu prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4), jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zdzieszowic, Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice.
 • Dane kontaktowe: z Administratorem można się skontaktować: osobiście lub na adres poczty elektronicznej: um@zdzieszowice.pl, telefonicznie: 77 40 64 400, pisemnie: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Żyrowa.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w opracowaniu planu miejscowego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie sporządzania projektu zmiany planu miejscowego oraz w obowiązującym okresie archiwizacji - zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
 • Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem uwagi.
 • Przekazywanie danych do państwa trzeciego —nie dotyczy.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - nie stosuje się.

PDF16.04.2021 r. OBWIESZCZENIE Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Żyrowa.pdf
 


 
Wersja XML