Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021-02-04 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Pani Magdaleny Jędry pełnomocnika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A w dniu 1 lutego 2021 r. została wydana decyzja nr 4/Z/2021 (znak sprawy IN.1.7840.4.55.2020.WP) zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na przebudowę linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie w zakresie budowy oświetlenia peronu nr 2 p.o. Jasiona od km 15,700 do km 15,915 linii kolejowej nr 136, budowy linii kablowej niskiego napięcia w km 30,134 linii kolejowej nr 136 oraz budowy skrzyni transformatorów separacyjnych w km 30,212 linii kolejowej nr 136 na stacji Przywory Opolskie.

Ww. inwestycja realizowana jest na działkach gruntowych oznaczonych w operacie gruntów i budynków numerem: 248/2, 250, 338/2, 339/2 ark. mapy 1, jednostka ewidencyjna Zdzieszowice, obręb 0003 Jasiona oraz 1631/570, 1626/406 ark. mapy 3, jednostka ewidencyjna Tarnów Opolski, obręb 0112 Przywory.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu - Wydział Infrastruktury i Nieruchomości po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (77 45 24 403) lub e-mal () w godzinach pracy urzędu.

PDFobwieszczenie

Wersja XML