Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – sporządzenie spisu członków izby rolniczej z terenu Gminy Zdzieszowice uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu

Niniejszym informujemy, że sporządzając spis członków izby rolniczej, przetwarzamy dane osobowe. Poniżej opisujemy to szczegółowo.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach reprezentowany przez Burmistrza Zdzieszowic (ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice);

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Najlepiej skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną iod@zdzieszowice.pl lub zadzwonić na nr (+48) 77 40 64 415.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe w celu sporządzenie spisu członków izby rolniczej z terenu Gminy Zdzieszowice uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu, a następnie przekazania tego spisu Okręgowej Komisji Wyborczej, która wykorzysta go do przeprowadzenia wyborów. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Art. 6 lit c RODO). Podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa o izbach rolniczych z 14 grudnia 1995 oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są przez czas określony w instrukcji kancelaryjnej – obecnie jest to 5 lat.

Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

Dane, które przetwarzamy, otrzymaliśmy:

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Informujemy, że dane, które przetwarzamy, należą do kategorii podstawowych danych identyfikacyjnych, które umożliwiają uczestnictwo w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe przekazujemy Okręgowej Komisji Wyborczej, która wykorzysta go podczas Wyborów do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej.

Jakie uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzania danych posiadają osoby, których dane posiadamy?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), tj.:

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

Komu można się poskarżyć na sposób przetwarzania przez nas danych osobowych?

Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wersja XML