Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - oświadczenia majątkowe

Niniejszym informujemy, że podczas pracy z oświadczeniami majątkowymi osób zobowiązanych do ich składania przez ustawę o samorządzie gminnym, przetwarzamy dane osobowe. Poniżej opisujemy to szczegółowo.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Najlepiej skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną iod@zdzieszowice.pl lub zadzwonić na nr (+48) 77 40 64 415.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe w celu: przyjmowania oświadczeń majątkowych, ich analizy, archiwizacji, publikacji w BIP (część A oświadczenia) i przekazywania do właściwych organów i instytucji. Przetwarzamy je na podstawie:

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe ujęte w oświadczeniach majątkowych przetwarzane są przez czas określony w instrukcji kancelaryjnej.

Czy złożenie oświadczenia majątkowego z zawartymi w nim danymi osobowymi jest obowiązkowe i co się stanie w przypadku gdy się go nie złoży?

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niezłożenia oświadczenia majątkowego, w którym zawarte są dane osobowe jest wygaśnięcie mandatu, odwołanie z pełnionej funkcji lub rozwiązanie umowy o pracę. Szczegółowo opisane jest to w artykule 24k ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane organom i instytucjom w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Część A oświadczenia majątkowego umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Administratora Danych.

Jakie uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzania danych posiadają osoby, których dane posiadamy?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), tj.:

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

Komu możesz się poskarżyć na sposób przetwarzania przez nas danych osobowych?

Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Wersja XML