Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Niniejszym informujemy, że w celu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przetwarzamy dane osobowe. Poniżej opisujemy to szczegółowo.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorami przetwarzanych danych osobowych są:

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Najlepiej skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną iod@zdzieszowice.pl lub zadzwonić na nr (+48) 77 40 64 415.

Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

Dane osobowe, które przetwarzamy, otrzymaliśmy:

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe w celu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Przetwarzamy je na podstawie:

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

W przypadku otrzymania danych z innego źródła niż od osoby, której dane osobowe przetwarzamy, informujemy, że mogą one należeć do wielu kategorii danych. Wniosek lub skarga mogą zawierać dane osobowe z kategorii danych zwykłych np. identyfikacyjnych ale również z kategorii danych szczególnych np. o stanie zdrowia. Wnioskujący lub skarżący może w swoim wniosku zawrzeć różnego rodzaju dane osobowe, które należą do niego lub innych osób i administrator danych nie ma to wpływu.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe ujęte w skardze lub wniosku są przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania, a następnie archiwizowane przez prawnie ustalony okres archiwizacji.

Czy podanie danych osobowych podczas składania wniosku lub skargi jest obowiązkowe i co się stanie w przypadku gdy się ich nie poda?

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia sprawy.

Komu udostępniamy dane osobowe?

W związku z prowadzonym postępowaniem dane osobowe mogą być przekazywane:

Jakie uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzania danych posiadają osoby, których dane posiadamy?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), tj.:

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

Komu możesz się poskarżyć na sposób przetwarzania przez nas danych osobowych?

Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Wersja XML