Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - prowadzenie rejestru przesyłek przychodzących i wychodzących

Niniejszym informujemy Cię, że w celu prowadzenia rejestru przesyłek przychodzących i wychodzących przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poniżej opisujemy to szczegółowo.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane przetwarzane dane osobowe, jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Najlepiej skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną iod@zdzieszowice.pl lub zadzwonić na nr (+48) 77 40 64 415.

Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

Twoje dane, które przetwarzamy, otrzymaliśmy:

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nasz Urząd?

Przetwarzamy Twoje dane w celu prowadzenia rejestru przesyłek przychodzących i wychodzących. Obowiązek ten nakłada na nas Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

W przypadku gdy to nie Ty przekazywałeś nam swoje dane osobowe, informujemy, że dane, które przetwarzamy w wyżej wymienionym celu, należą do kategorii podstawowych danych identyfikacyjnych, które umożliwiają nam wysłanie do Ciebie korespondencji.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane zgodnie z obowiązującą w naszej Urzędzie instrukcją kancelaryjną oraz obowiązującym w tym zakresie prawem.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy podmiotom realizującym usługi pocztowe uprawnionym do wykonywania działalności pocztowej na podstawie Ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r.

Jakie uprawnienia wobec naszego Urzędu w zakresie przetwarzanych danych posiadają osoby, których dane przetwarzamy?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), tj.:

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

Komu możesz się poskarżyć na sposób przetwarzania danych osobowych w naszym Urzędzie?

Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wersja XML